آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای شفای بیمار سرطانی

متن دوم