آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای رفع درد نقل از امام صادق (ع)

متن دوم