آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای رفع درد از امام صادق علیه السلام

متن دوم