آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای دشمن

متن دوم