آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای در امان ماندن از دشمن

متن دوم