آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای خواب کردن کسی

متن دوم