آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای خلاصی از شر مزاحم

متن دوم