آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای ثروت عظیم

متن دوم