آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای اینکه انسان هرگز فقیر و مفلس نشود

متن دوم