آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای افزایش قد

متن دوم