آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای آتشتی از راه دور

متن دوم