آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای کسب و کار در محل کار

متن دوم