آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مطیع کردن فرزند

متن دوم