آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مطیع کردن فرزندان

متن دوم