آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محبت فوری از راه دور

متن دوم