آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محبت بسیار قوی و سریع

متن دوم