آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محبت با میخ

نسخه ای قوی برای جلوگیری از طلاق و ایجاد محبت در زندگی زناشویی

نسخه ای قوی برای جلوگیری از طلاق و ایجاد محبت در زندگی زناشویی چون این آیات را به گلاب و مشک و زعفران بنویسند و بشوید و بکسی دهد که او با آن زن خود میل نباشد میان ایشان…
ادامه مطلب ...
متن دوم