آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مجرب به جهت دفع شر دشمنان

متن دوم