آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مجرب برای دفع و هلاک دشمنان

متن دوم