آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مجرب برای دفع مزاحم

متن دوم