آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مجرب برای ایجاد آشتی و صلح بین دو نفر

متن دوم