آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مبهوت کردن دشمن

متن دوم