آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای قوی برای زوجین

متن دوم