آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای فروش ملک و زمین

متن دوم