آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای شفا یافتن بیماران لاعلاج

متن دوم