آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای سر بزیر کردن فرزندان

متن دوم