آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای سریع الاجابه برای شفای مریض

متن دوم