آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای رزق و روزی در منزل

متن دوم