آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای رزق و برکت

متن دوم