آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای دفع جن از خانه

حــــرز ابی دجــانه,دعای دفع جــــن از خانه

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر حرز ابی دجانه,دعای دفع جن از خانه در مورد حرز خدمت شما عرض کنم که به معنی دعایی که به بازو و یا به گردن آویخته شود را گویند مختصری در مورد حرز ابی دجانه: روایت است که ابی دجانه برسول…

دعای دفــــع جـــن

برای دفــــع شــر جــــن اگر یکی دچار شر اجنه شود و دهن و صورت او کج شود,وفق زیر را نوشته آب آ« را هفت روز بنوشید.شفا میابد به اذن خدا. این طلسم جزئی از مجموعه کتاب های علوم غریبه می باشد.این مجموعه نزدیک به ۱۲۰۰جلد کتاب…
متن دوم