آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای دفع جنیام

دعای دفــــع جـــن

برای دفــــع شــر جــــن اگر یکی دچار شر اجنه شود و دهن و صورت او کج شود,وفق زیر را نوشته آب آ« را هفت روز بنوشید.شفا میابد به اذن خدا. این طلسم جزئی از مجموعه کتاب های علوم غریبه می باشد.این مجموعه نزدیک به ۱۲۰۰جلد کتاب…
متن دوم