آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای حفط کردن کتاب

متن دوم