آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای حاجت خیلی مهم

متن دوم