آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای جدایی بین دو نفر

متن دوم