آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ثروتمند شدن سریع

متن دوم