آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای تسخیر قلب شخص مورد نظر

متن دوم