آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ترک عادات بد

متن دوم