آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای بیقرار کردن مطلوب

متن دوم