آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای به تسخیر در آوردن اشخاص

متن دوم