آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای برای محبت زن و شوهر

متن دوم