آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای افزایش درک و فهم

متن دوم