آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعایی جهت استغاثه به امام زمان برای رسیدن به حاجات

متن دوم