آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعایی بسیار مجرب از حضرت علی برای حاجات

متن دوم