آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعایی برای متحیر و مبهوت کردن دشمن

متن دوم