آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعایی برای زبان بندی

متن دوم