آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعایی برای روا شدن حاجات انسان توسط خلایق

متن دوم