آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعایی برای درمان بیماری های سخت و حاد

متن دوم