آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

در تثلیث زهره و مشتری یعنی چه

متن دوم