آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دریافت ذکر مخصوص

متن دوم