آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانش اسماء و نام ها در زندگیتان

متن دوم